đổi số nhà

Bán nhà vừa đổi số, vẫn phải bị thu thuế thu nhập cá nhân

Quy Ënh "183 ngày" khi¿n nhiÁu ng°Ýi bán cn nhà duy nh¥t bË nÙp thuees oan, trong ó nhiÁu ng°Ýi ã khi¿u n¡i c¡ quan thu¿     ¢nh: Hoài Linh

Không chỉ người dân mà cả cơ quan thuế cũng lúng túng với một số trường hợp phát sinh. Theo các chuyên gia, quy định